Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019 (1)

Jaarverslag 2019 (extern)

LOKAAL ECONOMISCH TRANSACTIE SYSTEEM - HELLENDOORN JAARVERSLAG 2019

 

Wat is LETS en hoe werkt het?

De vereniging het Lokaal Economisch Transactiesysteem (LETS) Hellendoorn is in november 1996 begonnen onder de naam het Wevers Transactiesysteem (WTS). Het doel van LETS is dat leden onderling  klussen en spullen ruilen met gesloten beurs. Men betaalt elkaar niet met geld maar met zgn. wevertjes. Je verdient wevertjes door een klus te doen bij een ander lid. Die wevertjes kun je dan weer gebruiken om iets door iemand anders te laten doen. Er is een grote variëteit in het aanbod: van hulp in en rond het huis, naaiwerk, computerhulp, vervoer tot les op allerlei gebied, met als motto: ‘Er is altijd wel iets waar jij goed in bent en waarmee een ander geholpen is!’

Bij LETS wordt er niet alleen geruild in diensten, maar ook het sociale aspect is heel belangrijk. Er is een groepje dat bijna wekelijks gaat fietsen of wandelen, er zijn gezamenlijke  maaltijden en ook gaan leden samen naar theater, film, beurzen en andere evenementen. Tien keer per jaar wordt er een clubavond gehouden, een zogenaamde KLETS waar elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen centraal staan. Het is tijdens een KLETS veel makkelijker iemand om een dienst te vragen dan dat je gaat bellen of per E-mail vraagt. Er zijn vast nog veel mensen die wel geïnteresseerd zijn in LETS en met hun enthousiasme de mogelijkheden van LETS kunnen vergroten. Bij LETS kan iedereen terecht: jong en oud, arm en rijk, met of zonder betaald werk, in Nederland of in het buitenland geboren, met of zonder beperking. Een nieuw lid ontvangt 50 wevertjes zodat er meteen gehandeld kan worden. Eenmaal per jaar verschijnt het jaarboekje, het Weefgetouw, met daarin onder meer alle Vraag en Aanbod van alle leden.

LETS werkt digitaal. De betalingen gaan via de computer, net als bij internetbankieren. Mensen zonder computer kunnen gewoon meedoen, hun transacties worden dan centraal geregistreerd.

Algemene terugblik op 2019

We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Juist omdat we in 2019 tien nieuwe leden mochten begroeten. Dat schept nieuwe kansen, maar maakt ons ook bewust van onze verantwoordelijkheid om de leden een thuis te bieden in de vereniging en ze mee te stimuleren om actief te zijn.

In november 2018 legden we via de Beursvloer contact met de Gemeente Hellendoorn. Het resultaat kwam van de pers in het voorjaar van 2019: mooi gedrukte folders en flyers. Gewapend met deze folders en flyers timmerden we in 2019 verder aan de weg. Als tegenprestatie hielpen we op 11 april met een respectabel aantal Wevers twee dagdelen in het Ravijn bij het Peuterfestival.

Na de zomervakantie belegden we opnieuw een informatiebijeenkomst.  Na een uitgebreide PR-campagne ontvingen we op 19 september een aantal potentiële nieuwe leden in De Huiskamer in het hartje van Nijverdal. Ook waren we op 7 september present op de Sport- en Cultuurmarkt en op 10 oktober op de Duurzaamheidsmarkt. Als resultaat van deze promotieacties konden we op onze ontmoetingsbijeenkomst (Klets) in oktober een aantal nieuwe leden welkom heten.

Ook in 2019 kampten meerdere leden met lichamelijke problemen.  We worden ouder en met het ouder worden komen de gebreken en bedreigingen. Treft het onszelf niet, dan gaat het wel om ouders, andere familieleden of vrienden. Binnen de vereniging onderhoudt vooral Fenny het contact met de leden, waardoor de kerngroep ontlast wordt. Op deze en ook op andere manieren proberen we aandacht te hebben voor elkaar.

Eind 2019 verscheen het derde bewaarnummer van het Weefgetouw, nu onder de naam ‘Jaarboekje 2020’. Hierin vinden de leden informatie over onze geschiedenis, wat terugblikken op het afgelopen jaar, informatie over het lidmaatschap en het complete overzicht van ‘vraag en aanbod’ Op 1 januari 2020  telde onze vereniging 38 leden en 12 donateurs.

Het statische archief en ons Pr-materiaal  hebben we ondergebracht bij Jannie.

Onze ontmoetingsbijeenkomsten: de Kletsen

In 2019 kwamen we voor een Klets bij elkaar op 5 januari (nieuwjaarsklets), 20 februari (thema: museumboerderij Erve Hofman, ingeleid door ons lid Jannie (47), 24 april, 23 mei, 12 juni, 12 september, 16 oktober en 21 november 2019. De ledenvergadering is gehouden op 21 maart 2019.

Onze vaste locatie waar we elkaar ontmoetten in 2019 was ‘Het Helmerink’, waar ook dagactiviteiten van ZorgAccent plaatsvinden. Een mooie, gastvrije plaats waar we ons, echt thuis zijn gaan voelen. We krijgen altijd weer een gastvrije ontvangst met koffie en thee met iets lekkers, gebakken door een lid. Meestal zijn op een Klets 10-15 personen aanwezig. Uitzonderingen zijn: de nieuwjaarsklets en de ledenvergadering. Daarbij zijn de meeste leden en doorgaans ook enkele donateurs present.

Ons gezamenlijk uitje

In 2019 zijn we voor het jaarlijkse uitje dichtbij huis gebleven. Deze keer bezochten we in de stromende regen museumboerderij Erve Hofman in Hellendoorn. Op 20 juli werden we hier hartelijk ontvangen met koffie, thee en krentenwegge. Ons lid Jannie leidde ons rond en wist ons mooie details te vertellen omdat ze als vrijwilliger aan deze museumboerderij verbonden is. Aan het eind van de middag gingen we naar ‘Het Helmerink’ en aten we heerlijke pizza’s geregeld door twee leden. Zo was de maaltijd voor iedereen betaalbaar.

Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG)

In 2018 is in verband met de bescherming van de persoonlijke gegevens die bij organisaties zijn opgeslagen een protocol opgesteld. De wijzigingsvoorstellen die op de ledenvergadering van 6 september van dat jaar zijn voorgesteld, heeft de kerngroep op de vergadering in november 2018 verwerkt. Dit exemplaar zal met de uitnodiging voor de ledenvergadering op 19 maart 2020 nogmaals aan de leden worden toegestuurd.

Ons ledencontact

Fenny geeft voorlichting aan potentiële nieuwe leden en helpt ze op weg. Ze tast met hen af wat hun aanbod zou kunnen zijn. Ze doet de inschrijving en handelt dit netjes af. Daarnaast houdt ze contact met de leden die met ziekte en ongemak te kampen hebben en stuurt ze kaarten naar leden bij bijzondere gelegenheden. Dit doet ze namens de kerngroep en onzes inziens ook heel plezierig en accuraat.

Financiën

Frans van D beheerde de penningen in 2019. Hij betaalt de declaraties en facturen, stelt de begroting en afrekening op en heeft contact met de gemeente over mogelijke subsidies. Daarnaast verzoekt hij de leden om de ledenbijdrage over te maken. Ieder lid betaalt € 13,20 per jaar aan contributie (een deel van de leden kan hiervoor een beroep doen op het declaratiefonds van de gemeente Hellendoorn).

Cyclos en de website

De website is erop gericht om potentiële deelnemers al enige informatie te verstrekken. In Cyclos worden al onze transacties genoteerd en zien we in één oogopslag hoeveel we gehandeld hebben en wat ons actuele saldo is. Frans van D is de beheerder van Cyclos. Hij doet ook de wevertjesadministratie voor de computerloze leden en houdt het systeem op orde.


De kerngroep

De kerngroep houdt zich met diverse zaken bezig, zoals de voorbereiding van de statutenwijziging, de organisatie van de ledenvergaderingen en de Kletsen, de overdracht van Cyclos, de organisatie van de stand op de Sport- en Cultuurmarkt en de Duurzaamheidsmarkt, overleg over het beheer van de website en coördinatie en beleid in het algemeen.. De verschillende taken zijn over de vijf kerngroepsleden verdeeld. De kerngroep kwam in 2019 achtmaal samen. De samenstelling is in 2019 niet gewijzigd. De functieverdeling was als volgt, Heileen: voorzitter, Rikie: secretaris en notulist, Frans van D: penningmeester en wevertjesadministrateur, Henny: coördinatie van de Kletsen en Info-activiteiten, en Jannie: ruilbemiddelaar en vertrouwenspersoon.

Nijverdal, 29 februari 2020

De kerngroep